هدر سایت
- -

فتح و خفض و نوع حالت دهی به دهان

فتح و خفض و نوع حالت دهی به دهان نیاز به تجربه خوانندگی دارد. پیدا کردن و کشف چگونگی استفاده از فضای میمیک و دهان نیاز به تمرینات مستمر و کسب تجربیات آگاهانه دارد.