هدر سایت
- -

فرم دهی به حروف

از عمده ترین مسائل اداء، حالت دهی و فرم دهی به حروف در تلاوت است.