هدر سایت
- -

فن مواکبه

اجرای فن مواکبه در تلاوت از مسائل عرفی است و قانون مدون ندارد.