قاعده صله میم جمعی در روایت حفص

در روایت حفص مانند سایر روایات، قانون صله میم جمعی مورد توجه و اجرا قرار گرفته است. قانون صله میم جمعی در ضمایر کم، تم، هُم و هِم اجرا می شود:

در روایت حفص، اعراب ضمیر میم جمعی، اصل بر سکون است مانند اجورکم و اخبارکم و … و وی تمام ضمایر را به جز دو مورد زیر به سکون خوانده است.

اگر بعد از میم، حرکت اولین حرف، ساکن باشد، به حرف میم، ضمه داده می شود مانند قتلهمُ الانبیاء (به این حالت صله میم جمعی بلا اشباع گفته می شود)

اگر بعد از میم، اولین حرف دارای حرکت باشد به حرف میم، واو مدی داده می شود مانند: قتلتموهم – سمّیتموه – انلزمکموها (به این حالت صله میم جمعی با اشباع گفته می شود)

نظرات بسته شده است.