نکات تجویدی

جدید

علم قرائت

علم قرائت علمی مربوط به الفاظ است و در آن در خصوص کیفیت لفظ صحبت می شود. مطالبی همچون تجوید، اداء، اختلاف قرائات، وقف و ابتدا از جمله موضوعاتی است...

جدید

دو نکته در باب فصاحت

ایجاد ضربه های بی مورد در قرائت کلمات از آسیب های فصاحت است. اداء یکنواخت در گویش حروف مدی از مسائل مهم فصاحت است.

انواع ساکن

ساکن ها به دو دسته ساکن ذاتی و عارضی تقسیم می شوند و میزان کشش هر کدام متفاوت است. ساکن های ذاتی نیز به دو دسته ساکن مخفف و ساکن...

قاعده قرائت مفسره

از جمله مؤلفات مهم قرائت، وضوح در اداءالحروف است و این قاعده تحت عنوان قرائت مفسره شناخته می شود. قرائه مفسره حرفاً حرفاً.

طریق تلاوت

معروف ترین طریق روایت حفص از عاصم، طریق شاطبیه است. یکی از مصادیق مهم اصالت در قرائت آن است که احکام طریق به طور کامل و دقیق اجرا شود. یادگیری...

حروف مقدَّر و حروف محقَّق

حروف مقدَّر به حروفی گفته می شود که محل تلفظ و مخرج آنها در تقدیر است یعنی جایگاه ثابتی ندارند و این حروف شامل حروف مدی است. و حروف محقَّق...

قرائت مفسره

از جمله مؤلفات مهم قرائت، وضوح در اداءالحروف است و این قاعده تحت عنوان قرائت مفسره شناخته می شود. قرائه مفسره حرفاً حرفاً.

لهجه عربی تلاوت

لهجه عربی تلاوت به چندین مورد مهم ارتباط دارد که سه مورد آن اشاره می شود: الف): تجوید و احکام تجوید ب): شناخت محل تأکید در کلمات ج): سرعت اداء

تجویدالقرآن و قواعدالتجوید

عنوان تجویدالقرآن با قواعدالتجوید دو موضوع متفاوت است که مورد اول مربوط به علم تجوید و مورد دوم مربوط به ضوابط زیباسازی صدا است.

فن قرائت از باب کیفیت ترتیل

فن قرائت از باب کیفیت ترتیل به دو شکل قرائت وقف و قرائت وصل خوانده می شود و دارای ضوابطی است که در کتب علوم قرائات به آن اشاره شده...

 قاعده صله میم جمعی در روایت حفص

در روایت حفص مانند سایر روایات، قانون صله میم جمعی مورد توجه و اجرا قرار گرفته است. قانون صله میم جمعی در ضمایر کم، تم، هُم و هِم اجرا می...

 تکبیرات در قرائت عاصم کوفی

عاصم در میان قاریان اهل کوفه رتبه و جایگاه اول را دارد. ارجحیت قرائت عاصم کوفی نسبت به مابقی قاریان در خوش صدایی، فصاحت کلام و اخذ قرائت با یک...

میزان مد حروف مقطعه

حروف مقطعه به لحاظ میزان مد به چهار دسته تقسیم می شوند: حرف الف عدم کشش حی طهر 4 حرکت یا 2 الف سنقص لکم 6 حرکت یا 3 الف...

عدم توجه به حالت دهان

عدم توجه به حالت های استاندارد دهان علاوه بر اشکال در فصاحت، موجب تغییر طنین نیز می گردد.