نکات تجویدی

 قاعده صله میم جمعی در روایت حفص

در روایت حفص مانند سایر روایات، قانون صله میم جمعی مورد توجه و اجرا قرار گرفته است. قانون صله میم جمعی در ضمایر کم، تم، هُم و هِم اجرا می…

 تکبیرات در قرائت عاصم کوفی

عاصم در میان قاریان اهل کوفه رتبه و جایگاه اول را دارد. ارجحیت قرائت عاصم کوفی نسبت به مابقی قاریان در خوش صدایی، فصاحت کلام و اخذ قرائت با یک…

میزان مد حروف مقطعه

حروف مقطعه به لحاظ میزان مد به چهار دسته تقسیم می شوند: حرف الف عدم کشش حی طهر 4 حرکت یا 2 الف سنقص لکم 6 حرکت یا 3 الف…

عدم توجه به حالت دهان

عدم توجه به حالت های استاندارد دهان علاوه بر اشکال در فصاحت، موجب تغییر طنین نیز می گردد.

از مؤلفات مهم فصاحت

از مؤلفات مهم فصاحت می توان به عواملی همچون ادای واضح و شفاف حروف، ادای متقن، بدون وجود ضرب اضافی و عدم وجود ضعف در ادای حروف اشاره کرد.

گویش اقراء

در گویش اقراء با نوع اداء سر و کار داریم. این دو نوع عامل کیفی از عوامل مهم فصاحت نیز شناخته می شوند: الف): قرائت میسره که مربوط به اداء…

تشخیص حروف مجهوره

برای تشخیص حروف مجهوره می توان از سه راه استفاده کرد: الف: گذاشتن دست بر روی سیب گلو ب: گذاشتن انگشتان در دو گوش ج): گذاشتن دست بر روی گیجگاه…