هدر سایت
- -

قرائت بطی یا لَخت

قرائت کُند ملال آور تحت عنوان قرائت بطی یا لَخت شناخته می شود. قرائت تحقیق به معنی قرائت با سرعت کند ملال آور نیست و نباید قاری در چنین فضایی قرائت کند. انتخاب سرعت مناسب تلاوت از موارد اولیه تلحین محسوب می شود.