هدر سایت
- -

لحن خفی حروف مفخم

تفخیم دادن با حالت اشمام لب ها جزو موارد لحن خفی محسوب می شود.