هدر سایت
- -

مفهوم اتود

انجام تغییرات اولیه به منظور ارتقاء و اضافه کردن مهارتها یا اجرای مهارتی خاص در اجرا به منظور تخصصی شدن آن تحت عنوان اتود شناخته می شود.