هدر سایت
- -

موارد مهم در تمرین طول نفس

در تمرینات طول نفس باید به موارد زیر دقت کرد:

الف): ابتدا برنامه ریزی برای مسئله نفس که هر ماه یک کلمه به طول نفس اضافه شود. و روزانه حدودا ۱۵ دقیقه روی این مسئله تمرین شود.

ب): توجه به سرعت قرائت

ج): توجه به میزان خروج هوا در حروف و کنترل آن

د): توجه به حسن ادای حروف