هدر سایت
- -

میزان کشش مدهای منفصل و متصل در طریق شاطبیه

میزان کشش مدهای منفصل و متصل در طریق شاطبیه، ۴ حرکت می باشد. شاطبیه مد منفصل به شکل قصر ندارد.


آخرین مطالب منتشر شده

مطالب پربازدید