هدر سایت
- -

نظریه بُلوم در باب مراتب رشد

نظریه بُلوم در باب مراتب رشد و مهارت آموزی به این شرح است:

الف): کسب دانش – کسب دانش با اصلاح نحوه استماع پدید خواهد آمد

ب): فهمیدن

ج): کاربرد

د): تحلیل و بررسی

ذ): ترکیب

ر): ارزشیابی