هدر سایت
- -

وصل آیات و عبارات

وصل آیات زمانی صحیح است که منجر به تکمیل مفهوم شود و الا هر وصلی مورد تأییدی نیست.