هدر سایت
- -

پردازش صوت

مبحث پردازش صوت در سه حوزه مطرح است:

الف): در حوزه فرکانس که مربوط به اجرای صحیح فواصل و درجات صوتی است.

ب): در حوزه شدت صوت که مربوط به حالتهای صوتی و بازی با ولوم صدا است.

ج): در حوزه طنین صوت که مربوط به شناخت، تقویت و اصلاح اشکالات مربوط به فضاهای رزونانسی می باشد.