چند مورد در پردازش صدا

ضربه های بی مورد به حروف و کلمات مانع پردازش مناسب صوتی می گردد. همچنین عدم توجه به محل خوب صدا مانع از پردازش مناسب صوتی می گردد. تحریرهای ولومی از جمله تکنیک های مهم در پردازش صدا است.

نظرات بسته شده است.