هدر سایت
- -

گونه قرائت

گونه قرائت یکی از مسائل اساسی ترتیل است. منظور از گونه، نوع خوانش و کیفیت محتویاتی است که در قرائت کلمات قرآنی مورد استفاده قراری قرار می گیرد.