نکات آکسانها

اهمیت رعایت نبر در تلاوت

رعایت نبر کلمات از جمله مؤلفات مهم فصاحت در فن قرائت می باشد. اهمیت رعایت نبر کلمات به جهت جلوگیری از فساد در معنا، جلوگیری از فساد در لهجه و...

مواضع نبر در ساکن ها

ساکن ها بر اساس قوانین فوق، هرگاه یکی از موارد ساکن قبل از حروف متحرک قرار گیرد، بر اساس قوانین فوق عمل خواهیم کرد. لذا برای شناسایی محل نبر در...

ساکن ها در موضوع نبر

ساکن ها در موضوع نبر به سه بخش علامت ساکن، حروف مدی و تشدید تقسیم می شوند و هر کدام دارای قوانین مخصوص به خود می باشند.

ساکن ها در موضوع نبر

ساکن ها در موضوع نبر به سه بخش علامت ساکن، حروف مدی و تشدید تقسیم می شوند و هر کدام دارای قوانین مخصوص به خود می باشند.