مهارتهای تلاوت

جدید

موضوع نفس

موضوع نفس از جنبه های روانی، موسیقایی، صوتی و ترتیلی حائز اهمیت است و باید قاری قرآن از این لحاظ قوی عمل کند. مسئله نفس ارتباط مستقیم با بافت موسیقایی، تنظیم...

فکر کردن روی علت بروز اشکالات

فکر کردن روی علت بروز اشکالات بسیار مهم است زیرا موجب ایجاد گوش دادن پویا و حساس شدن در شناسایی اشکالات و خطاها می گردد.

تکرارهای معنادار در تلاوت

از موضوعات مهم فن تعبیرات، وجود تکرارهای معنادار در تلاوت است که با هدف اقناع شنونده انجام می شود این موضوع از موضوعات مهم فن رتوریک در اجراست. تکرارهای معنادار...

بعضی از عوامل و مؤلفات مهم بیان موسیقایی

نوانس، ویبره، تحریر، کیفیت تمپو، جابجایی درجات صوتی و … از عواملی است که در یک جمله موسیقایی وجود دارد. عواملی مانند ولوم، تحرک، تحریر و سرعت از عوامل بسیار...

سه مرحله مهم مهارت آموزی

در مهارت آموزی سه مرحله مهم وجود دارد: الف): ادراک و فهم ب): هماهنگی – مطابقت دانسته ها با عوامل اجرایی (تطابق ذهنیات با حنجره) ج): تکرار هوشمندانه و اجرا...

تکنیک خواندن

تکنیک خواندن زمانی ایجاد می شود که خواننده برای تمام لحظات صدای خود، دستورات و روش های خاصی را در دو بخش صدا و تنغیم اتخاذ کند.

نکاتی در خصوص تقلید

میزان و حد مطالب برای یادگیری در دوره تقلید باید متناسب با توانمندی و سطح افراد باشد. در دوره تقلید باید بر اساس یادگیری اولویت ها، مطالب آموزشی را مطرح...

سه مؤلفه مهم در تقلید شنیداری

در تقلید شنیداری باید سه مؤلفه مهم، به منظور ایجاد تمرکز در اجرا مورد توجه قرار گیرد: الف): استماع مکرر قطعه ای که مشخص شده است ب): همخوانی با الگو...

هفت عادت اساسی در تمرین

هفت عادت اساسی همواره باید در تمرین مورد دقت قرار گیرد تا شرایط اجرای واقعی برای تمرین کننده فراهم شود: اجرای راحت و راحتی با احساس و بیانگر بودن دقت...

منظور از دقت در اجرا

دقت، حاصل تفکر، توجه و تمرین متمرکز است که موجب دستیابی به چارچوب های خاص می شود. این چارچوبها به صورت تجربی و تعلیمی حاصل می شود.

فلسفه تمرین

فلسفه تمرین، آماده کردن تمرین کننده برای اجرای واقعی است. در تمرین، تمرین کننده باید تلاش کند که عادتهای فنی و مهم را در اجرای خود شرطی سازی کند تا...

تمرین هنرمندانه

منظور از تمرین هنرمندانه، تمرین همراه با ضوابطی همچون نظم، قانون، چارچوب و هدفگذاری است.

وقف و ابتدای اِخباری

یکی از ابزارهای تعبیرات، وجود وقف و ابتدای اِخباری است. بهره گیری از وقف و ابتدای مرسوم و اتکاء بر علائم وقف، نقش چندانی در موضوع تعبیرات ندارد و قاری...

قاری هوشمند

قاری هوشمند کسی است که بهترین انتخاب را برای لحظات خاص داشته باشد. فراگیری مهارتها و فنون تلاوت در نهایت برای دستیابی به این موضوع می باشد

وقف و ابتدای اِخباری

یکی از ابزارهای تعبیرات، وجود وقف و ابتدای اِخباری است. بهره گیری از وقف و ابتدای مرسوم و اتکاء بر علائم وقف، نقش چندانی در موضوع تعبیرات ندارد و قاری...

دلیل استماع مستمر آثار تلاوت

یکی از اهدافی که یک قاری قرآن باید علی الدوام به آثار تلاوت گوش دهد این است که با معیارهای اصالت و ضوابط فرهنگ موسیقایی در سبک ها آشنا گردد....