مهارتهای تلاوت

وقف و ابتدای اِخباری

یکی از ابزارهای تعبیرات، وجود وقف و ابتدای اِخباری است. بهره گیری از وقف و ابتدای مرسوم و اتکاء بر علائم وقف، نقش چندانی در موضوع تعبیرات ندارد و قاری…

قاری هوشمند

قاری هوشمند کسی است که بهترین انتخاب را برای لحظات خاص داشته باشد. فراگیری مهارتها و فنون تلاوت در نهایت برای دستیابی به این موضوع می باشد

وقف و ابتدای اِخباری

یکی از ابزارهای تعبیرات، وجود وقف و ابتدای اِخباری است. بهره گیری از وقف و ابتدای مرسوم و اتکاء بر علائم وقف، نقش چندانی در موضوع تعبیرات ندارد و قاری…

دلیل استماع مستمر آثار تلاوت

یکی از اهدافی که یک قاری قرآن باید علی الدوام به آثار تلاوت گوش دهد این است که با معیارهای اصالت و ضوابط فرهنگ موسیقایی در سبک ها آشنا گردد….