اسامی درجات موسیقی مقامی عرب

اسامی درجات در موسیقی مقامی عرب (یک اکتاو) به به ترتیب از راست به چپ به شرح زیر است:

راست – دوگاه – سگاه – چهارگاه – نوا – حسینی – اوج – کردان – محیر


تعداد بازدید: 397