اصل انطباق در لحن

اصل انطباق در لحن یکی از مهارتهای مهم تنغیم است. انطباق دارای اصول و ضوابطی است. تنظیم، توجه به آکسانها و … از جمله اصول مهم در انطباق لحنی هستند.


تعداد بازدید: 188