توضیحی مختصر در خصوص صدای غنه و خنه – درس جلسه ۴ مهرماه

محمد کاکاوند

توضیحی مختصر در خصوص صدای غنه و خنه – درس جلسه 4 مهرماه

درس جلسه 4 مهرماه جلسه مجمع قاریان قرآن کریم

جلسه هفتگی محمد کاکاوند

سایت جلسه: WWW.Jalase-majma.ir


تعداد بازدید: 862