هدر سایت
- -

ارکان لحن

لحن از ارکانی همچون لفظ، حال و نغم تشکیل شده و ارتباطات فنی میان سه رکن مذکور وجود دارد.


آخرین مطالب منتشر شده

مطالب پربازدید