هدر سایت
- -

از نشانه های عدم تنظیم صحیح ملودی

از نشانه های عدم تنظیم صحیح ملودی، کشش حرکات است.