هدر سایت
- -

از ویژگی های مهم یک جمله موسیقایی

از ویژگی های مهم یک جمله موسیقایی، تحرک و تحریر است. زمانی که یک جمله موسیقایی، موسیقایی محسوب می شود که دارای مؤلفات مختلفی باشد و وجود تحرک و تحریر از جمله مؤلفات بسیار مهم یک جمله موسیقایی محسوب می شوند.