هدر سایت
- -

اصل مطبوعیت و مطلوبیت

در جابجایی درجات صدا دو اصل مطبوعیت و مطلوبیت باید همواره مورد توجه قرار گیرد.