هدر سایت
- -

اهمیت تنوع قفلات

توجه به تنوع قفلات و استفاده از قفلات مختلف در ردیف ها موجب تقویت تلحین می گردد.