هدر سایت
- -

اهمیت حرکت مداوم در درجات مقام

حرکت مداوم در درجات مقام، قدرت تنغیم را افزایش داده و موجب زیبایی می شود. همچنین این کار از جمله موارد مهم پردازش ملودی نیز هست