هدر سایت
- -

تعریف مُد و تعریف قدیم و جدید مقام

تکرار پی در پی موتیف ها که تحت عنوان موتیف خوانی عنوان می شود را مـُد می گویند. به هشت صدای موسیقایی که به صورت پی در پی و بر اساس یک منطق موسیقایی خاص اجرا می شوند را مقام می گویند. در موسیقی قدیم عرب به هر درجه صوتی، مقام گفته میشد. مثلاً به درجه لا ، مقام حسینی گفته می شده است.