هدر سایت
- -

تقلید از کیفیت گویش الفاظ

تقلید از کیفیت گویش الفاظ، یکی از موضوعات مهم دوره تقلید است و دقت در این موضوع موجب شباهت بیشتر تلاوت با الگو می گردد