هدر سایت
- -

ردیف موسیقایی مناسب حس و توانمندی های صوتی

از تخصصی ترین نکاتی که هر خواننده باید در طول عمر خوانندگی خود به آن دست پیدا کند آن است که بداند کدام ردیف موسیقایی مناسب حس و توانمندی های صوتی وی است و با کدام ردیف های موسیقایی می تواند توانمندی های موسیقایی خود را بیشتر بیان کند. در واقع خودشناسی صوتی و لحنی نهایت دستیابی به توانمندی های در اجرا می باشد.