هدر سایت
- -

سبک شخصی

منظور از سبک شخصی همان استایلی و کیفیتی است که خواننده بتواند توانمندی های صوتی و موسیقایی خود را به راحتی ارائه و احساسات خود را نیز بروز دهد.