شش عامل یا مؤلفه کیفی

شش عامل یا مؤلفه کیفی بسیار مهم که تأثیرات کیفی در خود تلاوت و شنوندگان می گذارد به شرح زیر است:

الف): عامل تحرک                                ب): عامل اجرای اوج                      پ): عامل تحریر

ت): عامل طول نفس                            ث): عامل تنوع                             ج): عامل کوک شروع

نظرات بسته شده است.