عدم تغییر غیر طبیعی طنین در فن داینامیک

عدم تغییر غیر طبیعی طنین از مسائل مهم استفاده از فن داینامیک در تلاوت است. کم و زیاد کردن داینامیک باید موجب ایجاد طنین جذاب و شجی در صوت شود.

نظرات بسته شده است.