تفصیل نغمی

منظور از تفصیل نغمی پرداختن به جوانب موسیقایی یک مقام می باشد. از مهمترین موضوعات دستیابی به این مهارت، شناخت تمام ردیف های فرعی و مرکب مقام است.

نظرات بسته شده است.