هدر سایت
- -

مسائل مهم در ارتقاء قدرت تنغیم

برای افزایش قدرت تنغیم در تلاوت باید جملات و آیات را به صورت های مختلف و متنوع اجرا کرد. قرائت آیات، جملات کوتاه نیز در افزایش قدرت تنغیم نقش مؤثر دارد. برای تنغیم یک ملودی باید از سه پارامتر کیفی تنوع در استفاده از تحریرها، تنوع در قفلات لحنی و فن موتیف خوانی استفاده نمود.