هدر سایت
- -

ملودی تکنیک پذیر

خواننده باید از بافت خاصی از ملودی استفاده کند که اصطلاحاً ملودی تکنیک پذیر شود. وجود ظرافت در اجرای ملودی نشان از وجود تکنیک در اجرا است. وجود تکنیک در اجرا موجب ایجاد احساسات، جاذبه و در نهایت تأثیرگذاری در شنونده می شود.