موضوع نبر در قرائت در پنج حوزه اساسی مورد بررسی قرار می گیرد

موضوع نبر در قرائت در پنج حوزه اساسی مورد بررسی قرار می گیرد:

الف): حرکات کوتاه

ب): ساکن ها شامل علامت ساکن، حروف مدی و تشدید

پ): حروف اضافه

ت): حرکات عارضی

ث): مقطوع و موصول

نظرات بسته شده است.