نظر ابن الجزری و ابوعمروا دانی در خصوص تحسین اداء

ابن جزری در خصوص تحسین اداء، دو مورد را متذکر شده است:

الف): ریاضه الشدیده فی حالت الترکیب الکلمات – تمرین زیاد در قرائت کلمات به شکل ترکیب

ب): الممارسه المستمره – تمرین مستمر

برای کسب این دو موضوع می توان از ترتیل خوانی روزانه کمک گرفت زیرا تعداد کلمات به شکل ترکیب، بیشتر خوانده شده و موجب ورزیدگی زبان می گردد.

همچنین ابوعمروا دانی در خصوص حسن اداء، دقت در حرکات فک و زاویه دهان را بسیار لازم و ضروری می داند. حرکت فک و زاویه دهان نقش بسیار مهمی در پردازش صوت و تحسین صدا دارد.

نظرات بسته شده است.