هدر سایت
- -

کسب نتایج محسوس پس از تمرین

از مهمترین نکات تمرین کردن آن است که تمرین کننده پس از انجام تمرین خود، باید به نتیجه محسوس در یادگیری برسد.