اقراء

چهار مرحله دریافت کیفیت قرائت

برای دریافت کیفیت قرائت استاد، باید چهار مرحله طی شود: تلقی – یعنی درک و فهم اولیه از کیفیت خوانش قرائت استاد استماع – یعنی چگونه گوش دادن و با…

توضیحاتی در خصوص اقراء

اقراء مصدر باب افعال است و هجده معنی برای آن اشاره شده است. معانی پرکاربرد این موضوع شامل تعدیه به معنی گذراندن، تعریض به معنی اشاره کردن، اعانه به معنی…

سه مرحله اخذ مهارت اداء و تجوید

در فراگیری تجوید باید سه مرحله اتفاق افتد: الف): مرحله اقراء که استاد بر شاگرد می خواند تا شاگرد نحوه خواندن صحیح را با دقت گوش کند و یا شاگردی…