نبر

فتحه عارضی

فتحه عارضی در روایت حفص از عاصم، فتحه کلمه (منَ) و (الم) در آیه اول سوره آل عمران می باشد.

نبر شناسی سوره مبارکه انشقاق

نبر شناسی سوره مبارکه انشقاق – آیه ۱ نبر شناسی سوره مبارکه انشقاق – آیه 2 نبر شناسی سوره مبارکه انشقاق – آیه 3 نبر شناسی سوره مبارکه انشقاق –...

نبر شناسی سوره مبارکه بروج

نبر شناسی سوره مبارکه بروج – آیه ۱ نبر شناسی سوره مبارکه بروج – آیه 2 نبر شناسی سوره مبارکه بروج – آیه 3 نبر شناسی سوره مبارکه بروج –...

نبر شناسی سوره مبارکه طارق

نبر شناسی سوره مبارکه طارق – آیه ۱ نبر شناسی سوره مبارکه طارق – آیه ۲ نبر شناسی سوره مبارکه طارق – آیه ۳ نبر شناسی سوره مبارکه طارق –...

نبر شناسی سوره مبارکه اعلی

نبر شناسی سوره مبارکه اعلی – آیه ۱ نبر شناسی سوره مبارکه اعلی – آیه ۲ نبر شناسی سوره مبارکه اعلی – آیه ۳ نبر شناسی سوره مبارکه اعلی –...

نبر شناسی سوره مبارکه غاشیه

نبر شناسی سوره مبارکه غاشیه – آیه ۱ نبر شناسی سوره مبارکه غاشیه – آیه ۲ نبر شناسی سوره مبارکه غاشیه – آیه ۳ نبر شناسی سوره مبارکه غاشیه –...

نبر شناسی سوره مبارکه فجر

نبر شناسی سوره مبارکه فجر – آیه ۱ نبر شناسی سوره مبارکه فجر – آیه ۲ نبر شناسی سوره مبارکه فجر – آیه ۳ نبر شناسی سوره مبارکه فجر –...

نبر شناسی سوره مبارکه بلد

نبر شناسی سوره مبارکه بلد – آیه ۱ نبر شناسی سوره مبارکه بلد – آیه ۲ نبر شناسی سوره مبارکه بلد – آیه ۳ نبر شناسی سوره مبارکه بلد –...

نبر شناسی سوره مبارکه شمس

نبر شناسی سوره مبارکه شمس – آیه ۱ نبر شناسی سوره مبارکه شمس – آیه ۲ نبر شناسی سوره مبارکه شمس – آیه ۳ نبر شناسی سوره مبارکه شمس –...

نبر شناسی سوره مبارکه لیل

نبر شناسی سوره مبارکه لیل – آیه ۱ نبر شناسی سوره مبارکه لیل – آیه ۲ نبر شناسی سوره مبارکه لیل – آیه ۳ نبر شناسی سوره مبارکه لیل –...

نبر شناسی سوره مبارکه ضحی

نبر شناسی سوره مبارکه ضحی – آیه ۱ نبر شناسی سوره مبارکه ضحی – آیه ۲ نبر شناسی سوره مبارکه ضحی – آیه ۳ نبر شناسی سوره مبارکه ضحی –...

نبر شناسی سوره مبارکه بینه

نبر شناسی سوره مبارکه بینه – آیه ۱ نبر شناسی سوره مبارکه بینه – آیه ۲ نبر شناسی سوره مبارکه بینه – آیه ۳ نبر شناسی سوره مبارکه بینه –...

نبر شناسی سوره مبارکه انشراح

نبر شناسی سوره مبارکه انشراح – آیه ۱ نبر شناسی سوره مبارکه انشراح – آیه ۲ نبر شناسی سوره مبارکه انشراح – آیه ۳ نبر شناسی سوره مبارکه انشراح – آیه ۴ نبر...

نبر شناسی سوره مبارکه قدر

نبر شناسی سوره مبارکه قدر – آیه ۱ نبر شناسی سوره مبارکه قدر – آیه ۲ نبر شناسی سوره مبارکه قدر – آیه ۳ نبر شناسی سوره مبارکه قدر –...

نبر شناسی سوره مبارکه علق

نبر شناسی سوره مبارکه علق – آیه ۱ نبر شناسی سوره مبارکه علق – آیه ۲ نبر شناسی سوره مبارکه علق – آیه ۳ نبر شناسی سوره مبارکه علق –...

نبر شناسی سوره مبارکه تین

نبر شناسی سوره مبارکه تین – آیه ۱ نبر شناسی سوره مبارکه تین – آیه ۲ نبر شناسی سوره مبارکه تین – آیه ۳ نبر شناسی سوره مبارکه تین –...