تعریف تحریر

تحریر به معنی حرکت صدا بین دو درجه مجاور است. این دو درجه مجاور می تواند یک پرده، نیم پرده و یا ربع پرده باشد. زمانیکه سرعت انتقال میان دو درجه مجاور افزایش پیدا کند، تحریر ایجاد می شود.


تعداد بازدید: 195