سکوت میان قطعات لحنی

زمان بین قطعات لحنی نباید به اندازه ای باشد که باعث ایجاد فاصله و افت در اجرا شود. همچنین زمان بین قطعات نیز نباید آنقدر کوتاه باشد که فرصت ایجاد فضای تفکر و طمأنینه را از شنونده سلب نماید.


تعداد بازدید: 421