مکتب لحنی تعبیریه

معنامحوری و تلاوت مبتنی بر معنا، تحت عنوان مکتب لحنی تعبیریه شناخته می شود. افرادی همچون عبدالفتاح شعشاعی و مصطفی اسماعیل از مصادیق معروف این مکتب لحنی هستند.


تعداد بازدید: 333