چند ابزار مهم در تفصیل نغمی

چند ابزار مهم در تفصیل نغمی عبارتند از:

الف): آشنایی و شناخت و تسلط کامل بر ملودی ها

ب): استماع تلاوت های قراء مختلف

ج): شناخت فن آهنگ سازی

د): تحریرها، قفلات، حس و ……


تعداد بازدید: 408