چهار عامل کندی و تندی تلاوت

در کندی و تندی سرعت تلاوت عوامل مختلفی وجود دارد که به چند مورد اشاره می شود:

الف): روایتی که مورد استفاده قرار می گیرد

ب): سبک لحنی

ج): توانایی حنجره و توانایی صوتی

د): انعطاف صدا


تعداد بازدید: 422