هدر سایت
- -

ملودی تکنیک خور

خواننده باید از بافت خاصی از ملودی استفاده کند که اصطلاحاً ملودی تکنیک خور شود. وجود ظرافت در اجرای ملودی نشان از وجود تکنیک در اجرا است. وجود تکنیک در اجرا موجب ایجاد احساسات، جاذبه و در نهایت تأثیرگذاری در شنونده می شود.