هدر سایت
- -

ارتقاء قدرت تنغیم و تحرک

برای ارتقاء قدرت تنغیم و تحرک باید به کیفیت مدولاسیون توجه شود تا جنبه های فنی تنغیم ارتقاء پیدا کند و تحرک در اجرا نیز تقویت شود:

الف): مدولاسیون پرده که به شیوه های مختلف قابل اجرا است

ب): مدولاسیون ملودی که بر اساس نت های مشترک بین مقامات اتفاق می افتد

ج): مدولاسیون پرده و ملودی