اتصال جنس عجم با سایر اجناس

اتصال جنس عجم با سایر اجناس به شرح ذیل است:

عجم + عجم = مقام عجم یا ماهور

عجم + نهاوند – مقام شوق آور

عجم + حجاز – مقام شوق افزا

عجم + بیات = مقام نهفت

عجم + صبا = عشیران

عجم + راست = مقام چهارگاه

عجم + سگاه = مقام فرحناک


تعداد بازدید: 143