تعریف قفله کامله

قفله کامله قفله ای است که به لحاظ مفهومی، کامل، و به لحاظ لحنی انتظار موسیقایی مستمع را برآورده می کند.


تعداد بازدید: 485