سه دلیل برای ایجاد کشش صدا در حروف مدی مختوم به حرف ساکن در پایان کلمات

کشش صدا در حروف مدی در کلماتی همچون یسمعون که در هنگام وقف انجام می شود به سه جهت صورت می گیرد:

الف): کشش تجویدی

ب): تنغیم

ج): مدت صوت


تعداد بازدید: 293